Bhaqavat Qita

BHAQAVAD-GİTA
olduğu kimi

orijinal sanskrit mətnləri,
Azərbaycan transliterasiyası, hərfi və ədəbi
tərcumə və mufəssəl izahlarla

Onun  İlahi  Mərhəməti
A.Ç.BHAKTİVEDANTA SVAMİ PRABHUPADA
Beynəlxalq Krişna Şuuru Cəmiyyətinin Banisi və Açaryası

Vedanta fəlsəfəsinə yazılmış
Qovinda bhaşya
adlı misilsiz izahların muəllifi
ŞRİLA BALADEVA VİDYABHUŞANAYA
ithaf olunur

 

MÜQƏDDİMƏ
GİRİŞ
BİRİNCİ FƏSİL
İKİNCİ FƏSİL
ÜÇÜNCÜ FƏSİL
DÖRDÜNCÜ FƏSİL
BEŞİNCİ FƏSİL
ALTINCI FƏSİL
YEDDİNCİ FƏSİL
SƏKKİZİNCİ FƏSİL
DOQQUZUNCU FƏSİL
ONUNCU FƏSİL
ON BİRİNCİ FƏSİL
ON İKİNCİ FƏSİL
ON ÜÇÜNCÜ FƏSİL
ON DÖRDÜNCÜ FƏSİL
ON BEŞİNCİ FƏSİL
ON ALTINCI FƏSİL
ON YEDDİNCİ FƏSİL
ON SƏKKİZİNCİ FƏSİL